Smokey Mountain Raceway

©1978 David Allio
Smokey Mountain Raceway | Maryville Tennessee