New Lakeside Speedway

©1989 David Allio
New Lakeside Speedway (paved oval) | Kansas City Kansas
  also known as:
  Lakeside Speedway