Miami Street Course

Miami Street Course Centennial Park Miami Florida paved street course 1986

Miami Street Course/Centennial Park | Miami Florida
©1986 David Allio